radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

张静初 Zhang Jing-Chu

中国大陆
人名汉字(繁体):
張靜初
人名汉字(简体):
张静初
俄文名字:
Чжан Цзинчу
别名:
Cheung Jing-Choh, Zhang Jingchu
性别:
出生日期:
1980年2月2日 (41 岁)
星座:
水瓶座
演出年份:
2001 - 现在
风格:
演员, 监制 / 制片, 编剧
电影数目:
50
Personal blog:

同名

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2005
七剑 最佳女配角
2007
门徒 最佳女主角
2009
天水围的夜与雾 最佳女主角
2010
全城戒备 最佳女配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2005
花腰新娘 最佳女主角
2013
我的影子在奔跑 最佳女主角
2010
唐山大地震 最佳女配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2005
七剑 最佳女配角
2007
门徒 最佳女主角
2009
天水围的夜与雾 最佳女主角
2010
全城戒备 最佳女配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2005
花腰新娘 最佳女主角
2013
我的影子在奔跑 最佳女主角
2010
唐山大地震 最佳女配角

奖励

base Hong Kong Film Award
Hong Kong Film Award
2005
七剑 最佳女配角
2007
门徒 最佳女主角
2009
天水围的夜与雾 最佳女主角
2010
全城戒备 最佳女配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2005
花腰新娘 最佳女主角
2013
我的影子在奔跑 最佳女主角
2010
唐山大地震 最佳女配角

影片目录

演员

1
电视剧>
2021
3
电视剧>
2020
您的评价:
电视剧>
电视剧
5
2019
5.3 评价: 2
$ 1 974 184
用户评价: 5.3 (评价: 2)
您的评价:
7
2018
rating 6
7.4 评价: 13
$ 201 293 391
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
8
2017
rating 5
6.0 评价: 1
$ 2 990 424
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
9
2017
rating 7
6.1 评价: 15
$ 36 652 682
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 15)
您的评价:
10
电视剧>
2016
11
2016
rating 4
5.2 评价: 11
$ 5 592 722
点评评价: rating 4
用户评价: 5.2 (评价: 11)
您的评价:
13
电视剧>
2016
您的评价:
电视剧>
电视剧
14
2016
rating 6
7.6 评价: 10
$ 8 379 187
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 10)
您的评价:
15
2016
rating 7
7.0 评价: 1
$ 1 178 758
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
16
2015
6.7 评价: 2
$ 9 947 864
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
17
2015
您的评价:
18
2014
$ 8 463 307
20
2013
电影翻译数量 2
rating 2
4.5 评价: 14
$ 46 438 863
点评评价: rating 2
用户评价: 4.5 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
22
2012
电影翻译数量 1
rating 5
6.8 评价: 5
$ 1 536 410
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
24
2011
rating 5
5.6 评价: 4
$ 680 071
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
25
2011
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 4
$ 2 758 013
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
电视剧>
2010
您的评价:
电视剧>
电视剧
27
2010
rating 2
4.8 评价: 35
$ 14 367 880
点评评价: rating 2
用户评价: 4.8 (评价: 35)
您的评价:
28
2010
rating 8
7.8 评价: 20
$ 102 901 948
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 20)
您的评价:
29
2010
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 10
$ 8 746 394
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
2010
$ 621 311
31
2009
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 34
$ 15 670 099
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
2009
电影翻译数量 1
rating 7
6.1 评价: 11
$ 1 086 443
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
33
2009
rating 8
7.2 评价: 5
$ 155 937
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
34
2008
电影翻译数量 2
rating 8
8.3 评价: 45
$ 2 525 513
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 45)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
37
2007
电影翻译数量 2
rating 8
8.6 评价: 57
$ 13 453 008
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 57)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
38
2006
6.0 评价: 1
$ 557 138
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
39
2006
电影翻译数量 2
8.5 评价: 1
$ 154 632
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
40
2006
$ 171 951
您的评价:
41
2005
$ 775 015
您的评价:
42
2005
电影翻译数量 3
rating 5
6.9 评价: 98
$ 13 888 999
点评评价: rating 5
用户评价: 6.9 (评价: 98)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
44
2005
8.5 评价: 1
$ 1 547 710
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
46
电视剧>
2003
47
2002
您的评价:

监制 / 制片

编剧

影片目录

演员

您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
用户评价: 5.3 (评价: 2)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 1 974 184
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 201 293 391
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 2 990 424
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 15)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 36 652 682
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 4
用户评价: 5.2 (评价: 11)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 5 592 722
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 10)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 8 379 187
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 1 178 758
short 电视剧 网络 voice
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 9 947 864
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 8 463 307
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 60 770
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 2
用户评价: 4.5 (评价: 14)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 46 438 863
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 5
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 1 536 410
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 680 071
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 2 758 013
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 2
用户评价: 4.8 (评价: 35)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 14 367 880
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 20)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 102 901 948
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 10)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 8 746 394
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 621 311
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 34)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 15 670 099
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 11)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 1 086 443
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 5)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 155 937
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 45)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 2 525 513
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 412 867
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 57)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 13 453 008
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 557 138
short 电视剧 网络 voice
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 154 632
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 2
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 171 951
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 775 015
short 电视剧 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 6.9 (评价: 98)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 3
$ 13 888 999
short 电视剧 网络 voice 电影翻译数量 3
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 1 547 710
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice
您的评价:
short 电视剧 网络 voice
short 电视剧 网络 voice

监制 / 制片

您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 8 463 307
short 电视剧 网络 voice

编剧

您的评价:
short 电视剧 网络 voice
$ 8 463 307
short 电视剧 网络 voice

评论 1

Log in or register to leave a comment
Pavlentiy 2012年2月6日 16:09
интересная актриса, в "протеже" понравилась, можно посмотреть в других фильмах)
编辑评论


随机图片

请注意需通过确认!请注意


等级
! ? scrollToTop scrollToBottom
登录