radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

張耀祖 Cheung Yiu-Jo

中国香港
人名汉字(繁体):
張耀祖
人名汉字(简体):
张耀祖
俄文名字:
Чун Ю-Джо
别名:
Chang Yao-Tsu, Cheung Yiu-Cho, Chang Yao-Chu, Cheung Yiu-Tso
演出年份:
1973 - 2001
风格:
摄影
电影数目:
48

奖励

奖励

奖励

影片目录

摄影

2
2000
rating 2
4.5 评价: 1
$ 628
点评评价: rating 2
用户评价: 4.5 (评价: 1)
您的评价:
4
2000
$ 3 386
您的评价:
6
1998
电影翻译数量 2
7.0 评价: 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
7
1995
电影翻译数量 1
rating 7
6.6 评价: 4
$ 639 661
点评评价: rating 7
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
8
1994
$ 291 912
9
1994
电影翻译数量 5
rating 9
9.3 评价: 261
$ 6 607 778
点评评价: rating 9
用户评价: 9.3 (评价: 261)
您的评价:
电影翻译数量 5
电影翻译数量 5
10
1992
电影翻译数量 1
rating 7
7.2 评价: 32
$ 148 029
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 23
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 23)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
12
1991
电影翻译数量 1
rating 7
7.9 评价: 26
$ 98 629
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 26)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
13
1991
电影翻译数量 6
rating 8
9.0 评价: 188
$ 5 038 471
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 188)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
14
1990
电影翻译数量 1
rating 6
6.3 评价: 3
$ 521 956
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
15
1990
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 25
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
1989
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 35
$ 2 568 355
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 35)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
1988
电影翻译数量 3
rating 8
9.0 评价: 160
$ 4 958 429
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 160)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
18
1988
电影翻译数量 7
rating 8
9.1 评价: 254
$ 4 743 712
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 254)
您的评价:
电影翻译数量 7
电影翻译数量 7
19
1987
电影翻译数量 6
rating 7
8.4 评价: 139
$ 4 718 545
点评评价: rating 7
用户评价: 8.4 (评价: 139)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
20
1986
电影翻译数量 6
rating 10
9.4 评价: 358
$ 5 023 178
点评评价: rating 10
用户评价: 9.4 (评价: 358)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
21
1986
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 65
$ 1 266 869
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 65)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
22
1985
电影翻译数量 3
rating 10
9.4 评价: 291
$ 4 115 182
点评评价: rating 10
用户评价: 9.4 (评价: 291)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
23
1985
电影翻译数量 4
rating 6
6.8 评价: 81
$ 2 352 766
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 81)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
24
1985
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 25
$ 1 242 509
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
25
1984
电影翻译数量 6
rating 8
9.1 评价: 227
$ 3 545 241
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 227)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
26
1984
电影翻译数量 1
6.5 评价: 3
$ 300 031
用户评价: 6.5 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
27
1983
电影翻译数量 4
rating 9
9.4 评价: 305
$ 2 493 361
点评评价: rating 9
用户评价: 9.4 (评价: 305)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
28
1982
电影翻译数量 1
rating 5
7.7 评价: 53
$ 1 303 791
点评评价: rating 5
用户评价: 7.7 (评价: 53)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
29
1982
电影翻译数量 2
rating 7
7.3 评价: 16
$ 442 622
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
30
1981
7.0 评价: 3
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
31
1980
$ 317 110
您的评价:
32
1979
电影翻译数量 1
7.3 评价: 8
$ 129 986
用户评价: 7.3 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1979
电影翻译数量 1
rating 3
7.3 评价: 9
$ 526 216
点评评价: rating 3
用户评价: 7.3 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
35
1978
电影翻译数量 1
6.4 评价: 4
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
1978
电影翻译数量 2
rating 6
6.8 评价: 36
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
37
1977
$ 66 121
您的评价:
38
1976
电影翻译数量 1
rating 8
9.1 评价: 38
$ 1 098 586
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 38)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
41
1975
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 20
$ 137 151
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 20)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1975
电影翻译数量 1
7.0 评价: 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
43
1974
7.0 评价: 5
$ 44 309
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
44
1974
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 215 741
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
46
1973
电影翻译数量 1
rating 7
6.3 评价: 2
$ 48 107
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
48
1973
电影翻译数量 1
7.0 评价: 4
用户评价: 7.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

影片目录

摄影

点评评价: rating 2
用户评价: 4.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 628
您的评价:
$ 3 386
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
点评评价: rating 7
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 639 661
电影翻译数量 1
您的评价:
$ 291 912
点评评价: rating 9
用户评价: 9.3 (评价: 261)
您的评价:
电影翻译数量 5
$ 6 607 778
电影翻译数量 5
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 148 029
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 23)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 26)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 98 629
电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 188)
您的评价:
电影翻译数量 6
$ 5 038 471
电影翻译数量 6
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 521 956
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 35)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 2 568 355
电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 160)
您的评价:
电影翻译数量 3
$ 4 958 429
电影翻译数量 3
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 254)
您的评价:
电影翻译数量 7
$ 4 743 712
电影翻译数量 7
点评评价: rating 7
用户评价: 8.4 (评价: 139)
您的评价:
电影翻译数量 6
$ 4 718 545
电影翻译数量 6
点评评价: rating 10
用户评价: 9.4 (评价: 358)
您的评价:
电影翻译数量 6
$ 5 023 178
电影翻译数量 6
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 65)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 266 869
电影翻译数量 1
点评评价: rating 10
用户评价: 9.4 (评价: 291)
您的评价:
电影翻译数量 3
$ 4 115 182
电影翻译数量 3
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 81)
您的评价:
电影翻译数量 4
$ 2 352 766
电影翻译数量 4
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 242 509
电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 227)
您的评价:
电影翻译数量 6
$ 3 545 241
电影翻译数量 6
用户评价: 6.5 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 300 031
电影翻译数量 1
点评评价: rating 9
用户评价: 9.4 (评价: 305)
您的评价:
电影翻译数量 4
$ 2 493 361
电影翻译数量 4
点评评价: rating 5
用户评价: 7.7 (评价: 53)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 303 791
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 442 622
电影翻译数量 2
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
您的评价:
$ 317 110
用户评价: 7.3 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 129 986
电影翻译数量 1
您的评价:
$ 203 634
点评评价: rating 3
用户评价: 7.3 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 526 216
电影翻译数量 1
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
您的评价:
$ 66 121
点评评价: rating 8
用户评价: 9.1 (评价: 38)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 098 586
电影翻译数量 1
您的评价:
$ 141 775
您的评价:
$ 444 047
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 20)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 137 151
电影翻译数量 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
$ 44 309
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 215 741
电影翻译数量 1
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 48 107
电影翻译数量 1
用户评价: 8.0 (评价: 3)
您的评价:
用户评价: 7.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

评论

Log in or register to leave a comment
编辑评论


请注意需通过确认!请注意


等级
! ? scrollToTop scrollToBottom
登录