radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

元秋 Yuen Qiu

中国香港
人名汉字(繁体):
元秋
人名汉字(简体):
元秋
俄文名字:
Юэнь Цю
别名:
Gam Ga-Fung, Lam Sau, Lin Xiu, Lin Siu, Lin Hsiu, Phoenix Kim, Yuen Chau, Kan Chia-Fong, Kan Chia-Feng, Yuan Qiu, Cheung Cheun-Nam
性别:
出生日期:
1948年4月19日 (74 岁)
星座:
白羊座
演出年份:
1972 - 现在
风格:
演员
电影数目:
74
Personal blog:

同名

奖励

奖励

奖励

影片目录

演员

5
2020
8.3 评价: 7
用户评价: 8.3 (评价: 7)
您的评价:
9
2019
6.0 评价: 3
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
10
电视剧
2019
您的评价:
电视剧
电视剧
11
2018
rating 5
5.1 评价: 7
$ 23 691 755
点评评价: rating 5
用户评价: 5.1 (评价: 7)
您的评价:
14
2018
6.0 评价: 1
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
18
2016
rating 3
5.0 评价: 1
$ 2 362 001
点评评价: rating 3
用户评价: 5.0 (评价: 1)
您的评价:
19
2016
电影翻译数量 2
rating 7
7.6 评价: 33
$ 50 170 283
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 33)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
20
2016
电影翻译数量 1
rating 5
5.6 评价: 16
$ 176 422 610
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
21
2015
电影翻译数量 1
rating 7
6.8 评价: 17
$ 24 096 093
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
24
2015
rating 5
5.5 评价: 1
$ 2 427 013
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
26
2014
rating 8
7.1 评价: 11
$ 3 286 886
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 11)
您的评价:
27
2014
rating 6
5.3 评价: 2
$ 4 186 164
点评评价: rating 6
用户评价: 5.3 (评价: 2)
您的评价:
32
2013
电影翻译数量 2
rating 7
6.7 评价: 6
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
36
2010
电影翻译数量 1
rating 6
6.9 评价: 18
$ 1 135 170
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
2010
电影翻译数量 1
rating 5
8.0 评价: 19
$ 20 688 176
点评评价: rating 5
用户评价: 8.0 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
39
2009
电影翻译数量 2
rating 6
6.4 评价: 49
$ 2 278 035
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
43
2008
rating 5
5.4 评价: 4
$ 18 694
点评评价: rating 5
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
45
电视剧
2007
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
46
2007
rating 5
5.6 评价: 4
$ 213 067
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
48
2007
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
49
2006
rating 8
8.6 评价: 4
$ 85 802
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 4)
您的评价:
50
2006
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 5
$ 459 345
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
51
电视剧
2006
52
2005
5.5 评价: 1
$ 317 412
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
53
2005
7.3 评价: 3
$ 736 616
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
54
2004
电影翻译数量 3
rating 7
8.9 评价: 298
$ 17 875 852
点评评价: rating 7
用户评价: 8.9 (评价: 298)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
55
有声化
2003
rating 6
6.7 评价: 12
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 12)
您的评价:
有声化
有声化
56
1985
rating 8
7.7 评价: 32
$ 205 808
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 32)
您的评价:
57
1985
电影翻译数量 1
8.2 评价: 4
$ 148 865
用户评价: 8.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
59
1984
电影翻译数量 1
6.9 评价: 7
用户评价: 6.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
60
1983
电影翻译数量 1
7.5 评价: 5
$ 459 959
用户评价: 7.5 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
1981
电影翻译数量 1
rating 8
8.9 评价: 105
$ 724 970
点评评价: rating 8
用户评价: 8.9 (评价: 105)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
63
1981
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
65
1979
rating 7
7.0 评价: 8
$ 89 658
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 8)
您的评价:
66
1978
电影翻译数量 2
rating 7
7.2 评价: 12
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
72
1973
电影翻译数量 2
rating 5
6.2 评价: 51
$ 37 095
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 51)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
73
1973
电影翻译数量 1
rating 5
6.2 评价: 61
$ 8 928
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 61)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
74
1972
电影翻译数量 1
6.3 评价: 2
$ 56 681
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

影片目录

演员

您的评价:
电视剧
电视剧
用户评价: 8.3 (评价: 7)
您的评价:
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 5
用户评价: 5.1 (评价: 7)
您的评价:
$ 23 691 755
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
点评评价: rating 3
用户评价: 5.0 (评价: 1)
您的评价:
$ 2 362 001
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 33)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 50 170 283
电影翻译数量 2
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 176 422 610
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 24 096 093
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 6.3 (评价: 3)
您的评价:
$ 939 756
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 2 427 013
点评评价: rating 8
用户评价: 7.1 (评价: 11)
您的评价:
$ 3 286 886
点评评价: rating 6
用户评价: 5.3 (评价: 2)
您的评价:
$ 4 186 164
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
您的评价:
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 1 135 170
电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 8.0 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 20 688 176
电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 2 278 035
电影翻译数量 2
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
$ 4 801 340
点评评价: rating 5
用户评价: 5.4 (评价: 4)
您的评价:
$ 18 694
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
$ 213 067
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 322 759
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 4)
您的评价:
$ 85 802
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 459 345
电影翻译数量 1
您的评价:
电视剧
电视剧
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 317 412
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
$ 736 616
点评评价: rating 7
用户评价: 8.9 (评价: 298)
您的评价:
电影翻译数量 3
$ 17 875 852
电影翻译数量 3
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 12)
您的评价:
有声化
有声化
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 32)
您的评价:
$ 205 808
用户评价: 8.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 148 865
电影翻译数量 1
用户评价: 7.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 222 795
电影翻译数量 1
用户评价: 6.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
用户评价: 7.5 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 459 959
电影翻译数量 1
用户评价: 7.0 (评价: 1)
您的评价:
点评评价: rating 8
用户评价: 8.9 (评价: 105)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 724 970
电影翻译数量 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 8)
您的评价:
$ 89 658
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 51)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 37 095
电影翻译数量 2
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 61)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 8 928
电影翻译数量 1
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 56 681
电影翻译数量 1

评论 1

Log in or register to leave a comment
Reanart 2010年6月19日 22:15
Актриса нормальная, но строгая в фильмах!
编辑评论


随机图片

请注意需通过确认!请注意


等级
! ? scrollToTop scrollToBottom
登录