radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

钱似莺 Mama Hung

中国大陆
人名汉字(繁体):
錢似鶯
人名汉字(简体):
钱似莺
俄文名字:
Мама Хун
别名:
Chin Tsi-Ang, Chin Chi-Aau, Xian Yi-Ying, Hung Ma-Ma, Auntie Hung, Chien Tzu-ying, Qian Si-Ying, Qian Siying, Chien Szu-Ying
性别:
出生日期:
1909 (98 岁)
去世日期:
2007年10月15日
演出年份:
1925 - 2002
风格:
演员, 制作人
电影数目:
254

家庭

家庭

家庭

家庭

家庭

影片目录

演员

1
2002
电影翻译数量 1
rating 7
8.2 评价: 30
$ 937 426
点评评价: rating 7
用户评价: 8.2 (评价: 30)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
2
2000
电影翻译数量 2
rating 10
9.3 评价: 258
$ 1 117 823
点评评价: rating 10
用户评价: 9.3 (评价: 258)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
4
1995
电影翻译数量 1
rating 9
8.1 评价: 32
$ 426 931
点评评价: rating 9
用户评价: 8.1 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
5
1993
电影翻译数量 1
rating 7
8.0 评价: 7
$ 4 019 255
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
6
1993
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 36
$ 2 782 228
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
7
1993
5.7 评价: 2
$ 346 399
用户评价: 5.7 (评价: 2)
您的评价:
8
1992
电影翻译数量 1
rating 5
5.2 评价: 4
$ 715 032
点评评价: rating 5
用户评价: 5.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
1992
电影翻译数量 2
rating 6
7.1 评价: 41
$ 7 313 231
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
10
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 11
$ 2 856 316
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
12
1991
rating 5
6.3 评价: 2
$ 168 985
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
13
1991
rating 3
6.6 评价: 21
$ 336 383
点评评价: rating 3
用户评价: 6.6 (评价: 21)
您的评价:
14
1991
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 8
$ 4 993 911
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
15
1990
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 49
$ 5 963 093
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 49)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
16
1990
电影翻译数量 1
rating 2
5.1 评价: 13
$ 1 838 053
点评评价: rating 2
用户评价: 5.1 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
17
1990
电影翻译数量 1
rating 7
6.1 评价: 7
$ 639 331
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
18
1989
电影翻译数量 1
rating 5
7.3 评价: 10
$ 1 348 377
点评评价: rating 5
用户评价: 7.3 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
19
1989
电影翻译数量 2
rating 6
7.3 评价: 8
$ 763 616
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
20
1988
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 4
$ 131 521
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
21
1988
电影翻译数量 1
rating 6
6.3 评价: 21
$ 3 223 750
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 21)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
22
1987
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 2
$ 1 125 430
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
23
1987
电影翻译数量 2
rating 7
7.4 评价: 18
$ 1 724 585
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
24
1987
7.9 评价: 16
$ 2 302 347
用户评价: 7.9 (评价: 16)
您的评价:
25
1987
电影翻译数量 2
rating 6
7.1 评价: 17
$ 3 067 993
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
26
1987
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 2
$ 846 809
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
28
1985
电影翻译数量 1
$ 479 968
29
1985
电影翻译数量 1
rating 8
7.0 评价: 4
$ 899 545
点评评价: rating 8
用户评价: 7.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
1985
电影翻译数量 1
rating 7
6.4 评价: 4
$ 1 342 688
点评评价: rating 7
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
31
1985
6.5 评价: 3
$ 806 133
用户评价: 6.5 (评价: 3)
您的评价:
32
1985
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 19
$ 1 036 202
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1985
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 16
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
1984
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 6
$ 1 129 777
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
1984
电影翻译数量 1
rating 8
7.7 评价: 12
$ 1 529 387
点评评价: rating 8
用户评价: 7.7 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
39
1984
7.3 评价: 2
$ 1 049 627
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
40
1984
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 3
$ 743 899
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
41
1984
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1983
rating 7
7.3 评价: 3
$ 122 045
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
43
1983
电影翻译数量 1
rating 7
6.9 评价: 12
$ 317 129
点评评价: rating 7
用户评价: 6.9 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
44
1983
6.0 评价: 2
$ 344 315
用户评价: 6.0 (评价: 2)
您的评价:
45
1983
$ 358 372
您的评价:
47
1983
6.3 评价: 2
$ 347 041
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
48
1983
电影翻译数量 2
rating 7
6.8 评价: 3
$ 1 006 044
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
49
1983
电影翻译数量 2
rating 4
7.0 评价: 3
$ 60 176
点评评价: rating 4
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
50
1983
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 12
$ 329 627
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
51
1983
电影翻译数量 1
7.3 评价: 2
$ 219 483
用户评价: 7.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
52
1983
$ 165 339
53
1983
电影翻译数量 1
7.0 评价: 3
$ 340 543
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
54
1982
rating 7
7.6 评价: 10
$ 371 249
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 10)
您的评价:
56
1982
6.0 评价: 1
$ 524 506
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
58
1982
$ 294 618
您的评价:
59
1982
8.3 评价: 2
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
61
1982
电影翻译数量 1
rating 7
7.1 评价: 7
$ 289 271
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
62
1982
电影翻译数量 1
rating 5
6.1 评价: 7
$ 356 167
点评评价: rating 5
用户评价: 6.1 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
64
1982
电影翻译数量 2
rating 7
7.8 评价: 57
$ 87 084 848
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 57)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
65
1982
rating 6
6.7 评价: 5
$ 161 396
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 5)
您的评价:
66
1981
rating 8
5.8 评价: 4
$ 320 303
点评评价: rating 8
用户评价: 5.8 (评价: 4)
您的评价:
67
1981
电影翻译数量 1
8.0 评价: 2
$ 185 148
用户评价: 8.0 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
68
1981
电影翻译数量 1
rating 7
5.8 评价: 5
点评评价: rating 7
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
70
1981
rating 8
8.0 评价: 13
$ 650 719
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 13)
您的评价:
71
1981
6.0 评价: 3
$ 253 567
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
72
1981
6.0 评价: 1
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
76
1981
电影翻译数量 1
7.9 评价: 7
用户评价: 7.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
78
1981
rating 7
7.0 评价: 4
$ 431 773
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 4)
您的评价:
79
1981
电影翻译数量 1
7.0 评价: 3
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
81
1981
电影翻译数量 2
rating 9
8.6 评价: 48
$ 431 769
点评评价: rating 9
用户评价: 8.6 (评价: 48)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
82
1980
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 7
$ 405 424
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
83
1980
电影翻译数量 1
5.5 评价: 1
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
84
1980
8.4 评价: 4
用户评价: 8.4 (评价: 4)
您的评价:
85
1980
电影翻译数量 1
rating 7
8.0 评价: 4
$ 125 329
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
86
1980
电影翻译数量 1
rating 5
6.3 评价: 7
$ 535 170
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
87
1980
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 8
$ 386 735
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
89
1980
电影翻译数量 2
rating 8
7.9 评价: 11
$ 164 973
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
91
1980
电影翻译数量 2
rating 8
8.2 评价: 28
$ 214 772
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 28)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
92
1980
rating 7
7.0 评价: 3
$ 301 964
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
93
1980
rating 9
7.7 评价: 18
$ 68 724
点评评价: rating 9
用户评价: 7.7 (评价: 18)
您的评价:
96
1980
电影翻译数量 1
7.7 评价: 2
$ 142 705
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
97
1980
rating 7
7.4 评价: 11
$ 71 785
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 11)
您的评价:
98
1980
rating 3
7.5 评价: 1
点评评价: rating 3
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
101
1979
电影翻译数量 1
rating 9
8.7 评价: 70
$ 257 891
点评评价: rating 9
用户评价: 8.7 (评价: 70)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
102
1979
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
103
1979
电影翻译数量 1
7.7 评价: 2
用户评价: 7.7 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
104
1979
电影翻译数量 1
rating 7
7.8 评价: 8
点评评价: rating 7
用户评价: 7.8 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
105
1979
$ 71 628
您的评价:
107
1979
rating 6
6.0 评价: 5
$ 174 937
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 5)
您的评价:
108
1979
电影翻译数量 1
rating 6
7.6 评价: 16
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
110
1979
电影翻译数量 1
rating 3
7.3 评价: 9
$ 526 216
点评评价: rating 3
用户评价: 7.3 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
112
1979
6.5 评价: 1
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
113
1979
电影翻译数量 1
rating 3
7.0 评价: 22
点评评价: rating 3
用户评价: 7.0 (评价: 22)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
114
1978
电影翻译数量 1
rating 9
9.0 评价: 113
$ 317 757
点评评价: rating 9
用户评价: 9.0 (评价: 113)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
115
1978
电影翻译数量 1
rating 7
7.9 评价: 15
$ 367 211
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 15)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
117
1978
6.3 评价: 2
$ 133 590
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
118
1978
rating 8
8.8 评价: 82
$ 234 140
点评评价: rating 8
用户评价: 8.8 (评价: 82)
您的评价:
119
1978
8.5 评价: 1
$ 171 227
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
120
1978
电影翻译数量 1
rating 6
7.5 评价: 7
$ 85 570
点评评价: rating 6
用户评价: 7.5 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
121
1978
$ 137 870
122
1978
电影翻译数量 1
rating 8
7.0 评价: 5
$ 106 747
点评评价: rating 8
用户评价: 7.0 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
124
1978
电影翻译数量 2
rating 6
6.8 评价: 36
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
125
1978
电影翻译数量 3
rating 8
8.8 评价: 145
$ 349 511
点评评价: rating 8
用户评价: 8.8 (评价: 145)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
126
1978
rating 6
6.2 评价: 4
点评评价: rating 6
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
127
1978
电影翻译数量 1
rating 7
6.1 评价: 8
$ 21 995
点评评价: rating 7
用户评价: 6.1 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
128
1978
您的评价:
131
1977
$ 80 545
您的评价:
132
1977
电影翻译数量 1
7.4 评价: 6
$ 188 609
用户评价: 7.4 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
134
1977
电影翻译数量 1
6.0 评价: 1
$ 204 414
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
138
1977
电影翻译数量 1
7.2 评价: 4
$ 112 868
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
139
1977
电影翻译数量 1
rating 5
5.0 评价: 4
$ 161 639
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
140
1977
电影翻译数量 1
7.8 评价: 8
$ 211 082
用户评价: 7.8 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
142
1977
电影翻译数量 1
8.5 评价: 1
$ 322 877