radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

行宇, 释延能, 释行宇, 释彦能 Xing Yu

中国大陆
人名汉字(繁体):
行宇
人名汉字(简体):
行宇
俄文名字:
Син Юй
别名:
釋延能, 釋行宇, 釋彥能, 释延能, 释行宇, 释彦能 , Huang Yang, Shi Xing-Yu, Kong Mong-King, Hang Yu, Shi Yanneng, Xi Yue, H. Y. Cheung, Cheung Hang-Yu, Shi Xing-Wu , Zhang Shuwu
性别:
出生日期:
1978年12月27日 (41 岁)
星座:
摩羯座
演出年份:
1999 - 2019
风格:
演员, 出品人, 动作 / 武术, 副动作
电影数目:
62

影片目录

演员

1
2019
6.3 评价: 2
$ 4 233 280
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
2
2018
rating 6
7.3 评价: 19
$ 19 614 642
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 19)
您的评价:
8
2017
rating 8
6.7 评价: 10
$ 41 892 671
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 10)
您的评价:
9
2017
rating 5
5.6 评价: 7
$ 2 645 720
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 7)
您的评价:
10
2017
rating 5
5.7 评价: 6
$ 17 396 408
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
11
2016
rating 8
7.4 评价: 27
$ 24 838 054
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 27)
您的评价:
12
2016
rating 7
7.1 评价: 20
$ 89 625 911
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 20)
您的评价:
13
2016
rating 7
6.2 评价: 19
$ 824 934
点评评价: rating 7
用户评价: 6.2 (评价: 19)
您的评价:
15
2015
rating 3
6.3 评价: 2
$ 8 593 970
点评评价: rating 3
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
16
2015
电影翻译数量 1
rating 7
7.5 评价: 10
$ 2 374 031
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
18
2014
电影翻译数量 1
rating 8
8.1 评价: 19
$ 138 866 998
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
19
2014
电影翻译数量 3
rating 7
7.9 评价: 48
$ 18 881 923
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 48)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
20
2013
电影翻译数量 2
rating 7
7.2 评价: 25
$ 38 651 390
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
21
2013
rating 3
5.8 评价: 5
$ 806 108
点评评价: rating 3
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
22
2013
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 12
$ 1 963 922
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
25
2011
rating 5
5.0 评价: 3
$ 3 546 298
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
26
2011
$ 1 170 953
您的评价:
27
2011
电影翻译数量 2
rating 6
7.6 评价: 62
$ 36 204 094
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 62)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
28
serial
2010
电影翻译数量 1
8.3 评价: 2
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
serial
serial
电影翻译数量 1
29
2010
电影翻译数量 1
rating 5
8.1 评价: 17
$ 20 622 158
点评评价: rating 5
用户评价: 8.1 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
30
2010
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 18
$ 339 557
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
31
2009
电影翻译数量 1
rating 8
8.3 评价: 76
$ 44 457 870
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 76)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
2009
电影翻译数量 1
rating 5
7.1 评价: 32
$ 26 327
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
33
2008
电影翻译数量 6
rating 8
9.2 评价: 162
$ 16 768 972
点评评价: rating 8
用户评价: 9.2 (评价: 162)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
35
2008
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 6
$ 354 051
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
2007
电影翻译数量 4
rating 8
9.0 评价: 119
$ 1 086 682
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 119)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
38
2006
rating 7
8.0 评价: 50
$ 636 068
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 50)
您的评价:
39
2006
电影翻译数量 1
rating 6
7.2 评价: 75
$ 2 273 716
点评评价: rating 6
用户评价: 7.2 (评价: 75)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
40
serial
2006
41
2004
电影翻译数量 3
rating 7
9.0 评价: 286
$ 17 901 196
点评评价: rating 7
用户评价: 9.0 (评价: 286)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
50
2001
电影翻译数量 1
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
51
2001
电影翻译数量 1
$ 34 785
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
55
2001
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
56
2001
8.3 评价: 2
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
58
2000
电影翻译数量 1
rating 3
4.8 评价: 4
点评评价: rating 3
用户评价: 4.8 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

出品人

动作 / 武术

副动作

1
2001
电影翻译数量 1
$ 34 785
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

影片目录

演员

用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 4 233 280
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 19)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 19 614 642
short serial 网络 voice
用户评价: 7.3 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 71 573
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 10)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 41 892 671
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 7)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 2 645 720
short serial 网络 voice
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 17 396 408
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 27)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 24 838 054
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 20)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 89 625 911
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 6.2 (评价: 19)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 824 934
short serial 网络 voice
点评评价: rating 3
用户评价: 6.3 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 8 593 970
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 10)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 2 374 031
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 8
用户评价: 8.1 (评价: 19)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 138 866 998
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 7
用户评价: 7.9 (评价: 48)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
$ 18 881 923
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
点评评价: rating 7
用户评价: 7.2 (评价: 25)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 38 651 390
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 3
用户评价: 5.8 (评价: 5)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 806 108
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 1 963 922
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 6.3 (评价: 16)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 11 248 496
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
点评评价: rating 9
用户评价: 8.4 (评价: 47)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 196 123 287
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 5.0 (评价: 3)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 3 546 298
short serial 网络 voice
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 1 170 953
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.6 (评价: 62)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
$ 36 204 094
short serial 网络 voice 电影翻译数量 2
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 8.1 (评价: 17)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 20 622 158
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 18)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 339 557
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 8.3 (评价: 76)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 44 457 870
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 32)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 26 327
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 9.2 (评价: 162)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 6
$ 16 768 972
short serial 网络 voice 电影翻译数量 6
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 354 051
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 9.0 (评价: 119)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 4
$ 1 086 682
short serial 网络 voice 电影翻译数量 4
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 8.0 (评价: 50)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 636 068
short serial 网络 voice
点评评价: rating 6
用户评价: 7.2 (评价: 75)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 2 273 716
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 7
用户评价: 9.0 (评价: 286)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
$ 17 901 196
short serial 网络 voice 电影翻译数量 3
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
用户评价: 7.6 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 34 785
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
用户评价: 8.3 (评价: 2)
您的评价:
short serial 网络 voice
short serial 网络 voice
点评评价: rating 3
用户评价: 4.8 (评价: 4)
您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1

出品人

动作 / 武术

点评评价: rating 7
用户评价: 6.2 (评价: 19)
您的评价:
short serial 网络 voice
$ 824 934
short serial 网络 voice

副动作

您的评价:
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1
$ 34 785
short serial 网络 voice 电影翻译数量 1

评论 3

Log in or register to leave a comment
sery.y 2020年1月8日 11:28
В википедии пишут, что он есть в " Aan: Men at Work": Xing Yu as Goon of Raghu shetty https://en.wikipedia.org/wiki/Aan:_Men_at_Work
Chicken 2020年1月5日 16:04
Посмотрел сегодня болливудский гангстерский эпик " Гордость" (Aan: Men at Work) 2004 года с Акшаем Кумаром и ещё кучей болливудских звёзд. Готов поклясться , что одну из эпизодических ролей бандита играл Ксин Ю. В финале он дерется с Акшаем Кумаром и тот тычет его ручкой. Уж больно физиономия у него заметная. Но ни в каких базах я информацию о его участии не нашел. Может, все таки перепутал.
Умный Веник 2013年12月27日 13:13
С Днём рождения, Син. Надеюсь, начиная с "Гнева Важдры"у тебя будет побольше ролей.
编辑评论


随机图片

请注意需通过确认!请注意


等级
! ? scrollToTop scrollToBottom
登录