radio direct
HKCinema Radio
电台
歌手
专辑
歌名
年份
期间
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

易天雄 Yee Tin-Hung

中国香港
人名汉字(繁体):
易天雄
人名汉字(简体):
易天雄
俄文名字:
Пако Ик
别名:
Paco Yick, Yick Tin-Hung, Yat Tin-Hung, Yiuk Tin-Hung, Yi Tian-Xiong, Pace Yick
性别:
出生日期:
1956年7月16日 (68 岁)
星座:
巨蟹座
演出年份:
1982 - 现在
风格:
演员, 动作 / 武术, 副动作, 飞车特技
电影数目:
149

影片目录

演员

2
2019
rating 7
6.9 评价: 10
$ 28 007 528
点评评价: rating 7
用户评价: 6.9 (评价: 10)
您的评价:
3
2015
电影翻译数量 1
rating 7
6.8 评价: 17
$ 24 096 093
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 17)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
4
2015
rating 5
6.2 评价: 4
$ 7 646 742
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
5
2013
电影翻译数量 2
rating 8
7.9 评价: 36
$ 51 805 714
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 36)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
6
2013
电影翻译数量 1
rating 5
5.6 评价: 4
$ 185 170
点评评价: rating 5
用户评价: 5.6 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
7
2013
rating 5
7.8 评价: 4
$ 21 196 771
点评评价: rating 5
用户评价: 7.8 (评价: 4)
您的评价:
8
2013
电影翻译数量 1
rating 6
5.8 评价: 3
$ 436 238
点评评价: rating 6
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
9
2013
电影翻译数量 1
rating 6
7.0 评价: 37
$ 44 037 411
点评评价: rating 6
用户评价: 7.0 (评价: 37)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
10
2012
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 7
$ 439 263
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
11
2011
电影翻译数量 1
rating 3
4.6 评价: 6
$ 855 613
点评评价: rating 3
用户评价: 4.6 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
12
2010
电影翻译数量 2
rating 4
6.3 评价: 34
$ 20 489 044
点评评价: rating 4
用户评价: 6.3 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
13
2009
电影翻译数量 1
rating 7
7.6 评价: 30
$ 249 217
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 30)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
14
2009
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 19
$ 2 020 712
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 19)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
15
2009
电影翻译数量 2
rating 7
7.1 评价: 8
$ 3 646 928
点评评价: rating 7
用户评价: 7.1 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
16
2006
电影翻译数量 2
rating 7
7.5 评价: 118
$ 17 531 557
点评评价: rating 7
用户评价: 7.5 (评价: 118)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
17
2006
7.3 评价: 8
$ 474 413
用户评价: 7.3 (评价: 8)
您的评价:
18
2005
电影翻译数量 2
rating 5
7.1 评价: 63
$ 3 371 461
点评评价: rating 5
用户评价: 7.1 (评价: 63)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
19
2005
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 91
$ 1 418 430
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 91)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
20
2004
rating 5
5.2 评价: 4
$ 1 257 880
点评评价: rating 5
用户评价: 5.2 (评价: 4)
您的评价:
21
2004
电影翻译数量 1
rating 8
8.5 评价: 40
$ 987 889
点评评价: rating 8
用户评价: 8.5 (评价: 40)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
22
2001
6.6 评价: 4
$ 630 567
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
23
1999
电影翻译数量 1
rating 9
8.3 评价: 63
$ 595 973
点评评价: rating 9
用户评价: 8.3 (评价: 63)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
24
1999
rating 7
6.5 评价: 11
$ 1 072 695
点评评价: rating 7
用户评价: 6.5 (评价: 11)
您的评价:
25
1999
电影翻译数量 1
rating 9
8.1 评价: 41
$ 1 891 536
点评评价: rating 9
用户评价: 8.1 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
1999
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 97
$ 2 017 008
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 97)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
29
1998
rating 6
6.0 评价: 9
$ 184 924
点评评价: rating 6
用户评价: 6.0 (评价: 9)
您的评价:
30
1998
电影翻译数量 1
rating 9
8.3 评价: 58
$ 438 465
点评评价: rating 9
用户评价: 8.3 (评价: 58)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
31
1998
电影翻译数量 1
rating 6
6.6 评价: 25
$ 231 659
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
32
1998
rating 6
5.3 评价: 7
$ 518 550
点评评价: rating 6
用户评价: 5.3 (评价: 7)
您的评价:
33
1998
电影翻译数量 1
rating 7
7.4 评价: 10
$ 1 661 382
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 10)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
34
1997
6.0 评价: 1
$ 635 282
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
35
1997
电影翻译数量 1
rating 4
4.2 评价: 18
$ 719 359
点评评价: rating 4
用户评价: 4.2 (评价: 18)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
36
1997
电影翻译数量 1
rating 6
6.5 评价: 13
$ 1 386 463
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
1996
电影翻译数量 1
7.5 评价: 3
$ 716 082
用户评价: 7.5 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
38
1996
电影翻译数量 2
rating 7
7.0 评价: 28
$ 150 105
点评评价: rating 7
用户评价: 7.0 (评价: 28)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
40
1996
电影翻译数量 1
rating 8
7.8 评价: 5
$ 191 093
点评评价: rating 8
用户评价: 7.8 (评价: 5)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
41
1995
电影翻译数量 1
rating 9
8.0 评价: 34
$ 426 931
点评评价: rating 9
用户评价: 8.0 (评价: 34)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
42
1995
电影翻译数量 2
rating 6
8.1 评价: 84
$ 656 230
点评评价: rating 6
用户评价: 8.1 (评价: 84)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
43
1994
6.5 评价: 1
$ 448 831
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
44
1994
电影翻译数量 4
rating 9
9.1 评价: 291
$ 2 261 707
点评评价: rating 9
用户评价: 9.1 (评价: 291)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
45
1994
电影翻译数量 1
rating 8
7.6 评价: 46
$ 632 573
点评评价: rating 8
用户评价: 7.6 (评价: 46)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
46
1994
电影翻译数量 1
rating 7
6.9 评价: 7
$ 1 186 087
点评评价: rating 7
用户评价: 6.9 (评价: 7)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
47
1994
rating 6
5.8 评价: 3
$ 787 104
点评评价: rating 6
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
48
1994
电影翻译数量 1
8.1 评价: 9
$ 654 520
用户评价: 8.1 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
49
1993
电影翻译数量 2
rating 9
8.4 评价: 52
$ 1 225 513
点评评价: rating 9
用户评价: 8.4 (评价: 52)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
50
1993
电影翻译数量 1
rating 4
6.9 评价: 28
$ 45 561
点评评价: rating 4
用户评价: 6.9 (评价: 28)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
51
1993
电影翻译数量 1
rating 7
6.5 评价: 14
点评评价: rating 7
用户评价: 6.5 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
52
1993
电影翻译数量 1
rating 7
8.2 评价: 40
$ 769 663
点评评价: rating 7
用户评价: 8.2 (评价: 40)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
53
1993
电影翻译数量 6
rating 8
8.4 评价: 180
$ 3 969 334
点评评价: rating 8
用户评价: 8.4 (评价: 180)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
54
1992
电影翻译数量 1
rating 5
5.9 评价: 13
$ 1 840 032
点评评价: rating 5
用户评价: 5.9 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
55
1992
电影翻译数量 4
rating 10
9.0 评价: 196
$ 3 332 375
点评评价: rating 10
用户评价: 9.0 (评价: 196)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
56
1992
电影翻译数量 1
rating 6
7.3 评价: 12
$ 2 856 316
点评评价: rating 6
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
57
1991
电影翻译数量 1
rating 7
7.3 评价: 20
$ 3 960 502
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 20)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
58
电视剧
1991
8.5 评价: 1
用户评价: 8.5 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
59
1990
电影翻译数量 1
7.0 评价: 3
$ 234 222
用户评价: 7.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
60
1990
电影翻译数量 1
5.3 评价: 2
$ 228 813
用户评价: 5.3 (评价: 2)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
61
1990
电影翻译数量 5
8.4 评价: 64
$ 1 358 551
用户评价: 8.4 (评价: 64)
您的评价:
电影翻译数量 5
电影翻译数量 5
62
1990
电影翻译数量 1
rating 9
8.5 评价: 42
$ 1 664 409
点评评价: rating 9
用户评价: 8.5 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
63
1990
电影翻译数量 1
rating 8
8.0 评价: 72
$ 1 285 513
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 72)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
65
1989
电影翻译数量 2
rating 7
7.3 评价: 27
$ 1 220 992
点评评价: rating 7
用户评价: 7.3 (评价: 27)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
66
1989
电影翻译数量 3
rating 9
8.9 评价: 139
$ 1 561 293
点评评价: rating 9
用户评价: 8.9 (评价: 139)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
68
1989
电影翻译数量 1
7.4 评价: 13
$ 402 404
用户评价: 7.4 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
69
1989
7.8 评价: 3
$ 765 171
用户评价: 7.8 (评价: 3)
您的评价:
70
1989
电影翻译数量 1
rating 5
6.5 评价: 14
$ 766 542
点评评价: rating 5
用户评价: 6.5 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
74
1988
7.2 评价: 18
$ 1 858 595
用户评价: 7.2 (评价: 18)
您的评价:
75
1988
6.2 评价: 4
$ 133 163
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
76
1988
电影翻译数量 1
rating 6
7.8 评价: 59
$ 1 150 514
点评评价: rating 6
用户评价: 7.8 (评价: 59)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
77
1988
电影翻译数量 2
rating 8
8.2 评价: 70
$ 2 127 000
点评评价: rating 8
用户评价: 8.2 (评价: 70)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
78
1988
电影翻译数量 1
6.2 评价: 4
$ 484 025
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
79
1987
电影翻译数量 1
7.5 评价: 1
$ 2 095 444
用户评价: 7.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
80
1986
电影翻译数量 6
rating 10
9.3 评价: 422
$ 5 023 178
点评评价: rating 10
用户评价: 9.3 (评价: 422)
您的评价:
电影翻译数量 6
电影翻译数量 6
81
1986
电影翻译数量 1
rating 7
7.7 评价: 68
$ 1 266 869
点评评价: rating 7
用户评价: 7.7 (评价: 68)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
83
1985
电影翻译数量 3
rating 10
9.2 评价: 334
$ 4 115 182
点评评价: rating 10
用户评价: 9.2 (评价: 334)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
84
1985
电影翻译数量 2
rating 7
7.4 评价: 14
$ 412 075
点评评价: rating 7
用户评价: 7.4 (评价: 14)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
89
1984
电影翻译数量 2
rating 5
7.4 评价: 41
$ 1 117 642
点评评价: rating 5
用户评价: 7.4 (评价: 41)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
90
1984
电影翻译数量 1
5.5 评价: 1
$ 435 110
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
91
1984
电影翻译数量 1
rating 5
7.2 评价: 22
$ 1 027 120
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 22)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
92
1983
电影翻译数量 1
rating 7
6.9 评价: 12
$ 317 129
点评评价: rating 7
用户评价: 6.9 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
93
1983
电影翻译数量 4
rating 8
8.6 评价: 138
$ 3 312 402
点评评价: rating 8
用户评价: 8.6 (评价: 138)
您的评价:
电影翻译数量 4
电影翻译数量 4
94
1983
电影翻译数量 1
6.0 评价: 3
$ 781 029
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
95
1983
6.4 评价: 4
$ 119 838
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
96
1983
电影翻译数量 1
7.2 评价: 4
$ 340 543
用户评价: 7.2 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
98
1982
电影翻译数量 1
rating 6
5.8 评价: 3
$ 178 762
点评评价: rating 6
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1

动作 / 武术

2
2022
6.0 评价: 3
用户评价: 6.0 (评价: 3)
您的评价:
3
2019
rating 5
7.0 评价: 6
点评评价: rating 5
用户评价: 7.0 (评价: 6)
您的评价:
4
2017
rating 6
5.5 评价: 3
点评评价: rating 6
用户评价: 5.5 (评价: 3)
您的评价:
5
2017
rating 7
6.4 评价: 4
点评评价: rating 7
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
6
2017
rating 6
6.6 评价: 4
$ 6 224 548
点评评价: rating 6
用户评价: 6.6 (评价: 4)
您的评价:
7
2016
rating 3
5.0 评价: 2
点评评价: rating 3
用户评价: 5.0 (评价: 2)
您的评价:
8
2016
您的评价:
9
2016
rating 6
7.1 评价: 9
$ 15 546 061
点评评价: rating 6
用户评价: 7.1 (评价: 9)
您的评价:
10
2016
rating 8
5.6 评价: 8
$ 141 779
点评评价: rating 8
用户评价: 5.6 (评价: 8)
您的评价:
11
2016
rating 8
7.4 评价: 14
$ 852 743
点评评价: rating 8
用户评价: 7.4 (评价: 14)
您的评价:
12
2015
电影翻译数量 1
rating 8
7.2 评价: 11
$ 8 144 055
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 11)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
13
2015
rating 6
6.7 评价: 2
$ 396 038
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
14
2015
rating 6
6.9 评价: 7
$ 4 872 942
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 7)
您的评价:
15
2014
rating 5
7.8 评价: 5
$ 32 263 798
点评评价: rating 5
用户评价: 7.8 (评价: 5)
您的评价:
16
2014
rating 6
6.5 评价: 1
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 1)
您的评价:
17
2013
电影翻译数量 1
rating 4
5.8 评价: 4
$ 1 017 966
点评评价: rating 4
用户评价: 5.8 (评价: 4)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
18
2013
rating 5
6.4 评价: 4
点评评价: rating 5
用户评价: 6.4 (评价: 4)
您的评价:
19
2013
rating 4
4.0 评价: 4
$ 266 721
点评评价: rating 4
用户评价: 4.0 (评价: 4)
您的评价:
20
2013
电影翻译数量 1
rating 6
5.8 评价: 3
$ 436 238
点评评价: rating 6
用户评价: 5.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
21
2013
rating 8
8.0 评价: 50
$ 35 140 442
点评评价: rating 8
用户评价: 8.0 (评价: 50)
您的评价:
22
2013
电影翻译数量 1
rating 8
8.4 评价: 53
$ 23 363 688
点评评价: rating 8
用户评价: 8.4 (评价: 53)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
23
2013
rating 6
6.3 评价: 7
$ 2 178 179
点评评价: rating 6
用户评价: 6.3 (评价: 7)
您的评价:
24
2013
电影翻译数量 1
rating 8
8.4 评价: 16
点评评价: rating 8
用户评价: 8.4 (评价: 16)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
25
2011
电影翻译数量 1
rating 7
6.8 评价: 3
$ 836 762
点评评价: rating 7
用户评价: 6.8 (评价: 3)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
26
2010
rating 6
6.5 评价: 5
$ 4 519 739
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 5)
您的评价:
27
2010
电影翻译数量 1
rating 6
6.9 评价: 12
$ 8 746 394
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
28
2006
电影翻译数量 2
rating 4
5.8 评价: 8
点评评价: rating 4
用户评价: 5.8 (评价: 8)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2