radio direct
HKCinema Radio
正在播放 speaker
更早
avatar frame
您好! 我们还没有认识 :)
请登录 或者 请注册 登录 或者 注册

黄晓明, 黄晓明, 黄小明 Huang Xiao-Ming

中国大陆
人名汉字(繁体):
黃曉明
人名汉字(简体):
黄晓明
俄文名字:
Хуан Сяомин
别名:
黃曉明, 黃小明, 黄晓明, 黄小明 , Wong Hiu-Ming, Huang Xiaoming, Mark
性别:
出生日期:
1977年11月13日 (43 岁)
星座:
天蝎座
演出年份:
1998 - 现在
风格:
演员, 监制 / 制片, 出品人, 策划
电影数目:
89
Personal blog:

家庭

家庭

家庭

家庭

家庭

奖励

base Asian Film Award
Asian Film Award
2010
赵氏孤儿 最佳男配角
2009
风声 最佳男配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2009
风声 最佳男配角
2013
中国合伙人 最佳男主角

奖励

base Asian Film Award
Asian Film Award
2010
赵氏孤儿 最佳男配角
2009
风声 最佳男配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2009
风声 最佳男配角
2013
中国合伙人 最佳男主角

奖励

base Asian Film Award
Asian Film Award
2010
赵氏孤儿 最佳男配角
2009
风声 最佳男配角
base Golden Rooster
Golden Rooster
2009
风声 最佳男配角
2013
中国合伙人 最佳男主角

影片目录

演员

1
2022
您的评价:
5
电视剧
2021
7
2020
rating 8
6.3 评价: 7
$ 481 753 233
点评评价: rating 8
用户评价: 6.3 (评价: 7)
您的评价:
9
2019
7.4 评价: 4
$ 263 985 685
用户评价: 7.4 (评价: 4)
您的评价:
11
2018
$ 116 638 293
13
2017
rating 8
6.7 评价: 10
$ 46 334 487
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 10)
您的评价:
14
短片
网络
2017
rating 7
5.8 评价: 20
点评评价: rating 7
用户评价: 5.8 (评价: 20)
您的评价:
短片 网络
短片 网络
16
电视剧
2016
17
2016
rating 5
5.7 评价: 14
$ 40 257 149
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 14)
您的评价:
18
2016
电影翻译数量 1
rating 6
6.4 评价: 24
$ 43 911 098
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
19
2016
rating 5
5.7 评价: 5
$ 5 108 261
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 5)
您的评价:
21
2015
4.3 评价: 2
$ 27 248 442
用户评价: 4.3 (评价: 2)
您的评价:
22
2015
rating 6
6.1 评价: 11
$ 8 074 319
点评评价: rating 6
用户评价: 6.1 (评价: 11)
您的评价:
23
2015
rating 6
4.8 评价: 3
$ 50 765 895
点评评价: rating 6
用户评价: 4.8 (评价: 3)
您的评价:
24
2015
6.0 评价: 4
$ 55 580 314
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
25
2015
rating 5
6.2 评价: 4
$ 7 646 742
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
27
2014
rating 8
7.2 评价: 14
$ 31 113 582
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 14)
您的评价:
28
2014
rating 7
6.7 评价: 6
$ 37 358 241
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
30
2014
$ 770 376
32
2013
rating 3
5.5 评价: 1
$ 7 106 258
点评评价: rating 3
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
33
2013
rating 5
5.5 评价: 1
$ 181 383
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
34
2013
电影翻译数量 1
rating 4
5.7 评价: 6
$ 3 519 883
点评评价: rating 4
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
37
2013
电影翻译数量 1
rating 6
6.8 评价: 32
$ 44 037 411
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
38
2013
6.7 评价: 2
$ 84 248 122
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
39
2012
电影翻译数量 1
rating 6
7.4 评价: 25
$ 23 906 116
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
40
2012
电影翻译数量 1
rating 5
7.2 评价: 12
$ 11 460 054
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
41
2012
rating 8
6.8 评价: 5
$ 4 277 424
点评评价: rating 8
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
42
2012
电影翻译数量 1
rating 8
7.9 评价: 12
$ 14 522 236
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
45
2010
8.4 评价: 4
$ 28 209 168
用户评价: 8.4 (评价: 4)
您的评价:
46
2010
rating 6
6.5 评价: 5
$ 4 519 739
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 5)
您的评价:
47
2010
电影翻译数量 1
rating 6
6.9 评价: 9
$ 8 746 394
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
48
电视剧
2010
8.0 评价: 1
用户评价: 8.0 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
49
2010
电影翻译数量 3
rating 6
8.3 评价: 110
$ 43 101 739
点评评价: rating 6
用户评价: 8.3 (评价: 110)
您的评价:
电影翻译数量 3
电影翻译数量 3
50
2009
电影翻译数量 2
rating 8
7.3 评价: 12
$ 33 888 085
点评评价: rating 8
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
51
2009
电影翻译数量 1
rating 6
6.7 评价: 42
$ 60 827 970
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
53
电视剧
2009
您的评价:
电视剧
电视剧
54
2009
电影翻译数量 2
rating 5
6.0 评价: 29
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 29)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
55
2008
6.0 评价: 1
$ 4 883 328
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
57
电视剧
2007
59
2006
电影翻译数量 1
rating 9
7.1 评价: 43
$ 21 015 918
点评评价: rating 9
用户评价: 7.1 (评价: 43)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
64
2005
8.3 评价: 3
用户评价: 8.3 (评价: 3)
您的评价:
66
电视剧
2004
您的评价:
电视剧
电视剧
74
2000
$ 14 357
您的评价:
78
电视剧
1999

监制 / 制片

出品人

2
网络
2020
您的评价:
网络
网络
5
2018
$ 116 638 293
6
2015
6.0 评价: 4
$ 55 580 314
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
8
2013
rating 5
5.5 评价: 1
$ 181 383
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
9
2013
电影翻译数量 1
rating 4
5.7 评价: 6
$ 3 519 883
点评评价: rating 4
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
电影翻译数量 1
10
2012
rating 8
6.8 评价: 5
$ 4 277 424
点评评价: rating 8
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:

策划

影片目录

演员

您的评价:
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 8
用户评价: 6.3 (评价: 7)
您的评价:
$ 481 753 233
您的评价:
电视剧
电视剧
用户评价: 7.4 (评价: 4)
您的评价:
$ 263 985 685
您的评价:
$ 116 638 293
点评评价: rating 8
用户评价: 6.7 (评价: 10)
您的评价:
$ 46 334 487
点评评价: rating 7
用户评价: 5.8 (评价: 20)
您的评价:
短片 网络
短片 网络
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 14)
您的评价:
$ 40 257 149
点评评价: rating 6
用户评价: 6.4 (评价: 24)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 43 911 098
电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 5.7 (评价: 5)
您的评价:
$ 5 108 261
您的评价:
电视剧
电视剧
用户评价: 4.3 (评价: 2)
您的评价:
$ 27 248 442
点评评价: rating 6
用户评价: 6.1 (评价: 11)
您的评价:
$ 8 074 319
点评评价: rating 6
用户评价: 4.8 (评价: 3)
您的评价:
$ 50 765 895
用户评价: 6.0 (评价: 4)
您的评价:
$ 55 580 314
点评评价: rating 5
用户评价: 6.2 (评价: 4)
您的评价:
$ 7 646 742
点评评价: rating 8
用户评价: 7.2 (评价: 14)
您的评价:
$ 31 113 582
点评评价: rating 7
用户评价: 6.7 (评价: 6)
您的评价:
$ 37 358 241
点评评价: rating 7
用户评价: 7.6 (评价: 13)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 61 353 683
电影翻译数量 1
您的评价:
$ 770 376
点评评价: rating 3
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 7 106 258
点评评价: rating 5
用户评价: 5.5 (评价: 1)
您的评价:
$ 181 383
点评评价: rating 4
用户评价: 5.7 (评价: 6)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 3 519 883
电影翻译数量 1
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 6
用户评价: 6.8 (评价: 32)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 44 037 411
电影翻译数量 1
用户评价: 6.7 (评价: 2)
您的评价:
$ 84 248 122
点评评价: rating 6
用户评价: 7.4 (评价: 25)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 23 906 116
电影翻译数量 1
点评评价: rating 5
用户评价: 7.2 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 11 460 054
电影翻译数量 1
点评评价: rating 8
用户评价: 6.8 (评价: 5)
您的评价:
$ 4 277 424
点评评价: rating 8
用户评价: 7.9 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 14 522 236
电影翻译数量 1
用户评价: 8.4 (评价: 4)
您的评价:
$ 28 209 168
点评评价: rating 6
用户评价: 6.5 (评价: 5)
您的评价:
$ 4 519 739
点评评价: rating 6
用户评价: 6.9 (评价: 9)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 8 746 394
电影翻译数量 1
用户评价: 8.0 (评价: 1)
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 6
用户评价: 8.3 (评价: 110)
您的评价:
电影翻译数量 3
$ 43 101 739
电影翻译数量 3
点评评价: rating 8
用户评价: 7.3 (评价: 12)
您的评价:
电影翻译数量 2
$ 33 888 085
电影翻译数量 2
点评评价: rating 6
用户评价: 6.7 (评价: 42)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 60 827 970
电影翻译数量 1
您的评价:
您的评价:
电视剧
电视剧
点评评价: rating 5
用户评价: 6.0 (评价: 29)
您的评价:
电影翻译数量 2
电影翻译数量 2
用户评价: 6.0 (评价: 1)
您的评价:
$ 4 883 328
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧
电视剧
您的评价:
电视剧 电影翻译数量 1
电视剧 电影翻译数量 1
点评评价: rating 9
用户评价: 7.1 (评价: 43)
您的评价:
电影翻译数量 1
$ 21 015 918
电影翻译数量 1
您的评价:
用户评价: 8.3 (评价: 3)
您的评价: